Artikel 1. Definities

1.1 Opdrachtnemer: de partij die advertentieruimte per telefoon of per e-mail verkoopt voor publicatie op internet.
1.2 Opdrachtgever: de persoon die een advertentie op wijkengids.com plaatst
1.3 Contract: de contracten met betrekking tot een advertentie, die tot stand komen in een schriftelijke aanvaarding (per e-mail) van een aanbod om een ​​advertentie op wijkengids.com te plaatsen

Artikel 2. Algemeen

2.1 Alle offertes geschieden in overeenstemming met de verklaring van toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, zowel in de offerte als in de aanvaarding ervan en in het aldus gesloten contract.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien en voor zover deze schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen.
2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen van toepassing indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen de contractant en de adverteerder.

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1 Tenzij schriftelijk anders is aangegeven, zijn offertes van Opdrachtnemer vrijblijvend en kunnen deze te allen tijde worden ingetrokken met slechts een uitnodiging aan Opdrachtgever om een ​​aanbieding te doen.
3.2 Alle offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld.
3.3 De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.4 Voorstellen moeten altijd als een geheel worden beschouwd.
3.5 Alle afbeeldingen, catalogi, tekeningen, tekeningen en maatspecificaties in de offerte of orderbevestiging hebben slechts een indicatieve betekenis, hieraan kunnen door de klant geen rechten worden ontleend. Daarom zijn deze documenten niet bindend voor de opdrachtnemer. Voormelde documenten blijven eigendom van de contractant.

Artikel 4. Inhoud van de aankondiging

4.1 De contractant behoudt zich het recht voor om een ​​advertentie te weigeren, te stoppen met publiceren of stappen te ondernemen om de plaatsing te laten annuleren.
4.2 De Klant garandeert dat de rechten van derden op geen enkele manier worden geschonden door de publicatie of verspreiding van de advertentie en dat dit in overeenstemming is met de Europese Advertentiecode en de bijbehorende regelgeving.
4.3 Opdrachtgever is jegens opdrachtnemer aansprakelijk voor schade als gevolg van schending van (intellectuele) eigendomsrechten in verband met de bij zijn opdracht gepubliceerde of openbaar gemaakte advertentie en vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden met betrekking tot deze overtreding.

Artikel 5. Uitvoering

5.1 De opdrachtnemer zal de advertentie en zijn wijzigingen op de overeengekomen wijze op de website plaatsen, zoals beschreven in de offerte
5.2 De opdrachtnemer bepaalt de manier waarop de website, zoals beschreven in de offerte, wordt uitgegeven. De klant kan geen rechten verkrijgen over het ontwerp, de lay-out van de pagina en de categorie van de website of de advertentieruimte op de website, zoals beschreven in de offerte.
5.3 Opdrachtnemer kan niet instaan ​​voor het kleurenschema, het formaat en de lay-out van een advertentie geplaatst namens de Opdrachtgever op de website, zoals beschreven in de offerte.
5.4 De opdrachtnemer kan de beschikbaarheid van de internetsite, zoals beschreven in de offerte waarin de advertentie is geplaatst, niet te allen tijde garanderen.
5.5 De ​​contractant heeft het recht van derden om het contract uit te voeren. Neem deel aan telefoongesprekken om de afspraken die zij en de klant hebben gemaakt te verifiëren en misverstanden hierover te voorkomen. Opgenomen telefoongesprekken worden ook gebruikt voor evaluatie- en trainingsdoeleinden, bijvoorbeeld om te controleren of de klant correct is benaderd. Als er een verschil van mening is over wat er in een opgenomen gesprek is gezegd, krijgt de klant de gelegenheid om naar de opname te luisteren of een transcriptie te bekijken. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om hiervoor een vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 6. Datum plaatsing

Een overeengekomen plaatsingsdatum is geen strikte termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval van late plaatsing dient de opdrachtgever de opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen en een redelijke termijn te geven

Artikel 7. Orderbevestigingen

7.1 De klant heeft het recht om het contract binnen 8 dagen na ontvangst van de bestelling door de contractant te wijzigen of te ontbinden.
7.2 De wijziging of beëindiging van het contract als bedoeld in artikel 7.1 dient per aangetekende brief te geschieden. De ontbinding van het contract binnen 8 dagen is volledig gratis. Indien een wijziging van het contract, zoals gewenst door de klant, een prijsverhoging inhoudt in overeenstemming met de door de contractant gebruikte prijslijsten, heeft de contractant het recht de prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

Artikel 8. Schade

8.1 Indien op verzoek van de klant een derde bij de uitvoering van het contract is betrokken, is de contractant niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet of onvoldoende uitvoeren van die derde partij.
8.2 Indien Opdrachtnemer schade lijdt ten gevolge van handelen of nalaten van derden genoemd in artikel 8.1, is Opdrachtgever te allen tijde verplicht Opdrachtnemer voor dergelijke schade te vergoeden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer volledig voor eventuele aanspraken van derden.
8.3 De contractant is met name niet verantwoordelijk voor schade die verband houdt met of voortvloeit uit: onderbrekingen in de blokkering van de toegang tot de website of internet door de contractant of derden en handelingen van andere klanten of internetgebruikers.

Artikel 9. Wijzigingen in plaatsingen

9.1 De opdrachtnemer is bevoegd om een ​​positionering uit te voeren die afwijkt van de in het contract beschreven zaken met betrekking tot kleur, prijs, kwaliteit en kwantiteit. Als de contractant van deze mogelijkheid gebruik maakt en een plaatsing aanbiedt die wezenlijk verschilt van de overeengekomen plaatsing, en de klant het niet eens kan worden, moet de klant binnen acht dagen na de plaatsing schriftelijk aangeven hoe de plaatsing door de contractant moet worden gewijzigd. bevatten binnen de overeengekomen en redelijke termijn waarbinnen de wijziging van deze (her) plaatsing moet plaatsvinden.
9.2 Als een contract voor het plaatsen van een advertentie is gesloten voor een specifieke website en deze site om welke reden dan ook niet wordt uitgevoerd, heeft de contractant het recht om het contract te ontbinden, zonder enige aansprakelijkheid voor schade.
9.3 De klant heeft het recht om een ​​reeks overeengekomen wijzigingen in het contract door te voeren in de geplaatste plaatsing of advertentie. Deze wijzigingen moeten per post of e-mail naar de contractant worden gestuurd en moeten qua omvang, kwaliteit en kwantiteit overeenstemmen met hetgeen in het contract is overeengekomen. Opdrachtnemer zal zich inspannen om deze wijzigingen door te voeren. Opdrachtnemer behoudt zich echter het recht voor om om welke reden dan ook de door Opdrachtgever verstrekte wijzigingen niet door te voeren. De klant wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de door de klant verzonden wijzigingen niet worden doorgevoerd, zodat de eerdere plaatsing behouden blijft, zonder dat er in dit geval enige aansprakelijkheid voor schade is.
9.4 Als het contract geen reeks wijzigingen vermeldt die op de site moeten worden aangebracht, is er geen mogelijkheid om de site te wijzigen zoals bedoeld in artikel 9.1, tenzij de contractant hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
9.5 Naast de ingediende wijzigingen moet de Opdrachtgever ook een redelijke termijn voor de Opdrachtnemer hebben beschreven, waarbinnen deze wijzigingen moeten zijn doorgevoerd.

Artikel 10. Gebreken en klachten

10.1 De klant moet advertenties of verklaringen die geplaatst zijn onmiddellijk na het plaatsen – of zo snel mogelijk daarna onderzoeken of plaatsen. Daarbij moet de klant controleren of de geleverde goederen in overeenstemming zijn met het contract, waaronder:
– gegevensplaatsing correct is uitgevoerd.
10.2 Indien zichtbare gebreken of tekorten worden geconstateerd, moet de koper dit binnen 8 dagen na het plaatsen van de gegevens schriftelijk aan de contractant melden. De schriftelijke kennisgeving van de gebreken moet de datum en tijd aangeven waarop het gebrek is ontdekt, de website waarop het gebrek is geconstateerd, de aard van de gebreken en moet een redelijke termijn bevatten waarbinnen het gebrek door de contractant moet worden opgelost.
10.3 Indien niet-zichtbare gebreken worden aangetroffen, moet de klant deze gebreken binnen 8 dagen na de ontdekking schriftelijk aan de contractant melden. De schriftelijke kennisgeving moet voldoen aan dezelfde vereisten als uiteengezet in artikel 10.2.
10.4 Na het einde van de in 10.1 beschreven perioden wordt de geleverde prestatie geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard of dienovereenkomstig geleverd en heeft als gevolg dat geen beroep kan worden gedaan op niet-uitvoering.

Artikel 11: Klachten

11.1 De contractant streeft ernaar klachten over de diensten van de contractant zo goed mogelijk te behandelen. De opdrachtnemer is niet verplicht te reageren op persoonlijk ontvangen klachten.
11.2 Telefoongesprekken om de ontvangen ondertekende opdracht te verifiëren, worden standaard opgenomen.
11.3 Het indienen van een klacht, schriftelijk of telefonisch, heeft geen invloed op de andere taken van de klant.

Artikel 12. Prijsverhoging

12.1 Indien de contractant met de klant een specifieke prijs overeenkomt, heeft de contractant niettemin het recht om de prijs te verhogen. De opdrachtnemer heeft het recht om prijsstijgingen door te berekenen voor grondstoffen, arbeidskosten en energiekosten. De contractant heeft ook het recht om de op het moment van levering geldende prijs in rekening te brengen in overeenstemming met zijn huidige prijslijst. Als de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de klant het recht om het contract te beëindigen.
12.2 Indien een prijsverhoging optreedt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van het contract, kan de klant het contract ontbinden.
12.3 De annulering genoemd in artikelen 11.1 en 11.2 kan alleen rechtsgeldig worden ingeroepen door een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever ontvangen door de opdrachtnemer binnen 8 dagen nadat de opdrachtgever op de hoogte is gebracht van de prijsverhoging.

Artikel 13. Betaling

13.1 Betaling dient altijd door de bank te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.
Alle bedragen die aan de klant in rekening worden gebracht, moeten zonder korting of aftrek worden betaald. De klant is niet bevoegd om te schikken. Bovendien heeft de klant geen recht om betalingsverplichtingen aan de contractant op te schorten. De opdrachtnemer kan te allen tijde vooruitbetaling of zekerheidstelling verlangen.
Indien de Klant een factuur niet op tijd betaalt, is de Klant van rechtswege in verzuim. In dit geval zijn alle vorderingen, om welke reden dan ook, van de contractant op de klant onmiddellijk opeisbaar. Daarnaast heeft opdrachtnemer het recht om zijn verplichtingen jegens opdrachtgever vanaf dat moment op te schorten.
Vervolgens wordt de klant vanaf de factuurdatum een ​​contractuele rente in rekening gebracht van 1,5% (anderhalf%) per maand, waarvoor een gedeelte van een maand als een totaalbedrag wordt geteld.
Indien Opdrachtgever het verschuldigde bedrag, inclusief rente, na het einde van een schriftelijk vastgelegde extra betalingstermijn nog niet heeft betaald, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van 250 EUR (tweehonderdvijftig euro), tenzij Opdrachtnemer aantoont dat de werkelijke buitengerechtelijke kosten van Opdrachtnemer hoger zijn, in welk geval dat de Cliënt verplicht is de werkelijke buitengerechtelijke kosten te betalen. te betalen aan de contractant.
Elk bedrag dat opdrachtnemer van opdrachtgever ontvangt, dient in de eerste plaats ter voldoening van de rente en kosten.

Artikel 14. Incassokosten

Als de klant in gebreke blijft of aan een of meer van zijn verplichtingen voldoet, komen alle redelijke kosten voor het verkrijgen van een buitengerechtelijke oplossing voor rekening van de klant. In ieder geval moet de Klant buitengerechtelijke kosten betalen volgens het tarief van de Orde, maar met een minimum van 100 euro. Indien de contractant hogere kosten blijkt te hebben gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Duur en beëindiging van het contract

15.1 Het contract wordt gesloten voor een minimale contractperiode, zoals beschreven in het contract.
15.2 Indien het contract niet schriftelijk wordt opgezegd per aangetekende brief binnen de oorspronkelijke contractperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, wordt het contract verlengd tot dezelfde duur als de oorspronkelijke contractperiode, waarvoor er is nog een opzegtermijn van één maand van toepassing.
15.3 De annulering vindt plaats zonder berekening van de administratiekosten.
15.4 De vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zijn onmiddellijk en volledig afdwingbaar in de volgende gevallen: niet-naleving, vertraging en / of onvolledige nakoming van de (betalings) verplichtingen door opdrachtgever, al dan niet gevolgd door een gerechtelijk of buitengerechtelijk proces (incasso), of in het geval van annulering door de contractant, omdat de klant niet voldoet aan een (betalings) verplichting uit het contract dat tussen de partijen is gesloten of, als er na het sluiten van het contract omstandigheden zijn, weet dat dit de contractant goede reden geeft om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet nakomt. De klant is ook de openstaande factuurbedragen verschuldigd, evenals eventuele extra kosten.
– In de bovengenoemde gevallen heeft de contractant het recht om de uitvoering van het contract op te schorten of het contract te beëindigen, onverminderd het recht van de contractant om schadevergoeding te vorderen.
15.5 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal dat de contractant gebruikt of waarschijnlijk zal gebruiken bij de uitvoering van het contract, zijn deze van dien aard dat uitvoering van het contract onmogelijk of als aanstootgevend en / of onevenredig duur is als naleving van het contract kan niet langer redelijkerwijs noodzakelijk zijn, de contractant is bevoegd het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 16. Overmacht

16.1 Onder overmacht wordt verstaan ​​omstandigheden die de nakoming van de verplichting verhinderen en die niet aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend. Dit omvat ook (indien en voor zover deze omstandigheden naleving onmogelijk of irrationeel ingewikkeld maken):
– stakingen in niet-verkooporganisatiebedrijven, wilde katten of politieke stakingen in het bedrijf van de verkooporganisatie.
– onvoorspelbare stagnatie bij leveranciers of derden waarvan de contractant afhankelijk is van de uitvoering van zijn prestaties.
16.2 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis is nagekomen.

Artikel 17. Geschillenbeslechting

In tegenstelling tot wettelijke regels voor de jurisdictie van de burgerlijke rechtbank, zal elk geschil tussen de contractant en de klant, in het geval van de jurisdictie van het Hof, worden beslecht door de rechtbank in Amsterdam. De contractant blijft echter bevoegd om de klant voor de bevoegde rechtbank te dagen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of internationale conventie.

Artikel 18. Wijziging van voorwaarden

De opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen worden van kracht op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Als er geen effectieve tijd is gemeld, worden wijzigingen aan de klant van kracht zodra de wijziging aan de klant wordt meegedeeld.